ระเบียบการ

พระราชวิสุทธิประชานาถ
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

กรุณาอ่านเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่วัด

วัดพระบาทน้ำพุ

ขอแจ้งให้ท่านผู้มีจิตศรัทธากับวัดพระบาทน้ำพุทุกท่านได้ทราบ หากมีท่านผู้ใดพบเห็นพระภิกษุออกบิณฑบาต หรือ ทำการเรี่ยไรในรูปแบบต่างๆ ในนามของวัดพระบาทน้ำพุ ไม่ว่าจะเป็นพระรูปเดียว หรือ ลักษณะเป็นกลุ่มก็ตาม ให้ผู้พบเห็นสามารถแจ้งตำรวจใกล้เคียงเพื่อทำการตรวจสอบได้ทันที เพราะการบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆ ในนามของวัดพระบาทน้ำพุนั้น จะมีเพียงพระอุดมประชาทรรูปเดียว และ คณะลูกศิษย์ติดตามเท่านั้น

การเข้าเยี่ยมวัดพระบาทน้ำพุเป็นหมู่คณะ

หากท่านใดต้องการทำบุญ ศึกษาดูงานหรือเยี่ยมผู้ป่วยเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้ง วัน - เวลา และจำนวนคณะที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานล่วงหน้า
สามารถติดต่อได้ที่ 062-751-8800, 066-151-044 โทรสาร 036-776-646
อีเมล์ contact@phrabatnampu.org

หรือส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าถึง "หัวหน้าโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์"

มูลนิธิธรรมรักษ์ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอข้อมูล, การบันทึกภาพ หรือ การถ่ายทำรายการภายในวัดพระบาทน้ำพุ

 • 1. ทำหนังสือขออนุญาตโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น จุดประสงค์ เป้าหมายโครงการ วัน - เวลา ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนบุคคลากรดำเนินงาน ฯลฯ พร้อมลงนามผู้รับผิดชอบ เสนอประธานกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ แสดงรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้เข้ามาปฎิบัติงาน
 • 3. จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
  โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
  ตู้ ปณ. 83 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
  หรือทางโทรสาร 036-776-646
 • 4. ในกรณีไม่สามารถทำหนังสือ สามารถสอบถามและแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการประสานงานอย่างน้อย 7 วัน
  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062-751-8800, 066-151-044 โทรสาร 036-776-646
 • เพื่อสร้างแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา โดยใช้แนวทางของพระพุทธศาสนา
 • คำเตือน : กรณีการบันทึกภาพหรือเทปโทรทัศน์ต้องแจ้งหน้าที่ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง