มูลนิธิธรรมรักษ์ และ เครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุ :
 
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓

      จากสภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน  ทำให้เกิดผลกระทบต่อเยาวชนไทยประการหนึ่งคือ
      มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา โรคเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหา
      ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งสามีและภรรยา จึงทำให้บุตรหลานของผู้เสียชีวิตถูกทอดทิ้งจำนวน
      หนึ่ง  และสังคมยังรังเกียจไม่ยอมรับเท่าที่ควรทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหา เกิดปมด้อยไร้ที่พึ่งที่อบอุ่น
      ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังมีเด็กขาดโอกาสจากการประสบ
      ปัญหาของสังคมด้านอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งสมควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่าง ๆ
      เพื่อไม่ให้เกิดเป็นวงจรปัญหาของสังคมในโอกาสต่อไป      

 

  ประวัติโรงเรีย

     ดร.พระครูอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้มีนโยบายสร้างโรงเรียนถวายใน
     มหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มีพระชนมายุครบ72 พรรษา  พร้อมทั้งเป็นการสนอง
     นโยบายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูนปถัมภ์  ในการสร้างโรงเรียนรองรับปัญหา
     บุตรหลานของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ตามภูมิภาค ภาคละ 1 แห่ง และได้ขอพระราชทานนามโรงเรียน
     แห่งนี้ว่า " โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี " เป็นโรงเรียนประจำ  ประเภทการศึกษา
     สงเคราะห์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งที่ดินส่วนนี้ บริจาคโดย ดร.พระครูอาทรประชานาถ
     วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2542 โดยมี
     ดร.พระครูอาทรประชานาถเป็นประธานในพิธีร่วมกับท่านขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
  ที่ตั้งโรงเรียน

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนประจำสังกัด
     กองการศึกษาสงเคราะห์  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม
     2544  ตั้งอยู่บ้านป่ารัง  หมู่ที่ 5  ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  อยู่บริเวณติดเขต
     อำเภอไพศาลี  ในจังหวัดนครสวรรค์ทางตอนใต้ ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีไปทางเหนือตามเส้นทาง
     พหลโยธินประมาณ 80 กิโลเมตร

 
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  ตรามหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิ
   ราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
อักษรย่อ ร.ป.ค.๓๓ หมายถึง โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนในลำดับที่ 33
ปรัชญาโรงเรียน  รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงาน
   พระราชดำริ
คติพจน์  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ราชพฤกษ์
สีประจำโรงเรียน  ฟ้า - เหลือง
สีเหลือง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สีฟ้า หมายถึง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

     -  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในมหาวโรกาส
        มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา
     -  เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี  ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น
        และกระจายการจัดการศึกษา ได้อย่างทั่วถึง
     -  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 12 ปี  ให้กับเด็กทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
     -  เพื่อแก้ปัญหาของสังคมที่เกิดจากปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาเสพติดและอื่นๆ

 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33   ต. ดงดินแดง  อ. หนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์   :  036 - 426 - 617