วารสารธรรมรักษ์ :  ปีที่  2
image

อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร "ธรรมรักษ์" ( ผลิต 2 เดือนต่อ 1 เล่ม )
1. สมัครสมาชิก  1 ปี  ( 6 เล่ม )               รวมเป็นจำนวนเงิน  240 บาท
2. สมัครสมาชิก  2 ปี  ( 12 เล่ม )             รวมเป็นจำนวนเงิน  480 บาท
3. สมัครสมาชิก  1 ปี  ( 18 เล่ม )             รวมเป็นจำนวนเงิน  720 บาท

วิธีชำระค่าสมาชิก
ธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน 
สั่งจ่าย  นายเฉลิมพล   พลมุข     บรรณาธิการบริหารวารสารธรรมรักษ์
โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  มูลนิธิธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ
ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000.


 
 
ฉบับที่ 05  พศ. 2545
ฉบับที่ 06  พศ. 2545
ฉบับที่ 07  พศ. 2545
ฉบับที่ 08  พศ. 2545
ฉบับที่ 09  พศ. 2545
ฉบับที่ 10  พศ. 2545
 
คณะผู้จัดทำ :
บรรณาธิการที่ปรึกษาและอำนวยการ

พระอุดมประชาทร  (ท่านเจ้าคุณอลงกต)

ที่ปรึกษากฎหมาย

ศ. วิริยะ   นามศิริพงศ์พันธุ์

ปธ.กรรมการบริหารมูลนิธิธรรมรักษ์

ดร. วิชัย   ไทยถาวร

บรรณาธิการ

นายเฉลิมพล   พลมุข

ฝ่ายกฎหมาย

ผศ. ยุทธนา   พูนทอง
นายจักรวาล   นาคะรัต

กองบรรณาธิการ

นายชาญเกษม  เมืองศิริ
นายสมพร   โสมะเค็ง
และคณะทีมงานวารสารธรรมรักษ์

หมายเลขติดต่อ

โทรศัพท์
     036 - 796 - 828
    
036 - 796 - 832
โทรสาร
     036 - 796 - 830