"
วารสารธรรมรักษ์ :  ปีที่  1
image

อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร "ธรรมรักษ์" ( ผลิต 2 เดือนต่อ 1 เล่ม )
1. สมัครสมาชิก  1 ปี  ( 6 เล่ม )               รวมเป็นจำนวนเงิน  240 บาท
2. สมัครสมาชิก  2 ปี  ( 12 เล่ม )             รวมเป็นจำนวนเงิน  480 บาท
3. สมัครสมาชิก  1 ปี  ( 18 เล่ม )             รวมเป็นจำนวนเงิน  720 บาท

วิธีชำระค่าสมาชิก
ธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน 
สั่งจ่าย  นายเฉลิมพล   พลมุข     บรรณาธิการบริหารวารสารธรรมรักษ์
โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  มูลนิธิธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ
ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000.


 
 
ฉบับปฐมฤกษ์  ( ฉบับที่ 01 )  2544
ฉบับที่ 02  พศ. 2544
ฉบับที่ 03  พศ. 2544
ฉบับที่ 04  พศ. 2544
 
คณะผู้จัดทำ :
บรรณาธิการที่ปรึกษาและอำนวยการ

พระอุดมประชาทร  (ท่านเจ้าคุณอลงกต)

ที่ปรึกษากฎหมาย

ศ. วิริยะ   นามศิริพงศ์พันธุ์

ปธ.กรรมการบริหารมูลนิธิธรรมรักษ์

ดร. วิชัย   ไทยถาวร

บรรณาธิการ

นายเฉลิมพล   พลมุข

ฝ่ายกฎหมาย

ผศ. ยุทธนา   พูนทอง
นายจักรวาล   นาคะรัต

กองบรรณาธิการ

นายชาญเกษม  เมืองศิริ
นายสมพร   โสมะเค็ง
และคณะทีมงานวารสารธรรมรักษ์

หมายเลขติดต่อ

โทรศัพท์
     036 - 796 - 828
    
036 - 796 - 832
โทรสาร
     036 - 796 - 830