** " เมตตาธรรมค้ำจุนโลก " **
 
 
 
หน่วยนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยม
 
 
 
image
ประวัติ  พระอุดมประชาทร  ( อลงกต   ติกฺขปญฺโญ ) :
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -