"
มูลนิธิธรรมรักษ์ และ เครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุ :
 
 
โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
  โครงการเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

     โครงการเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก   มีลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ
     คือ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

 
  สภาพปัญหา

       โรคเอดส์ได้เข้ามาเผยแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ได้ก่อให้เกิดความ
      สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ และที่สำคัญคือปัญหาทางสังคมที่เกิดการ
      รังเกียจ ทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคม และยังไม่สามารถควบคุม
      การแพร่ระบาดได้ เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน  และ ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเอง
      ได้รับเชื้อ  จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง   ประกอบกับมีการประชา
      สัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ไม่เพียงพอ ประชากรไทยจึงขาดความตระหนักในการป้องกันตน โดย
      เฉพาะเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ได้มีการติดเชื้อโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงถึง
      35% ของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในปัจจุบัน

 
  หลักการและเหตุผล

       โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยที่การ
     แพร่ระบาดยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แม้ทางรัฐจะได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้
     ปัญหา แต่การประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ลดน้อยลง ทำให้ประชากรขาดความตระหนักในการ
     ป้องกันตนเองมากขึ้น ผู้ติดเชื้อนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมเสียง เช่น การเสพสิ่งมึนเมา, การเที่ยว
     หญิงบริการ, ยาเสพติด เป็นต้น
     ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักการในการแก้ปัญหาจึงควรที่ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือการขาดความตระหนัก
     ในศีลธรรมโดยเร่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของโรคเอดส์ว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ขาด
     ความตระหนักในศีลธรรม ซึ่งบทบาทดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์โดยตรง  ที่จะต้องให้กา
     รอบรมสั่งสอประชาชนทั้งประเทศอย่างจริงจัง

 
  วัตถุประสงค์

     -  เพื่อส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางสังคม
     -  เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ของประชากรไทย
     -  เพื่อสร้างความมีเมตตาในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในสังคมอย่างปกติ
     -  เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกองค์กรร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
     -  เพื่อสร้างแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา โดยใช้แนวทางของพระพุทธศาสนา

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     -  ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์มากขึ้น
     -  จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่ลดลง
     -  สังคมและครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยได้มากขึ้น
     -  องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์มากขึ้น
     -  สังคมให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์มากขึ้น
     -  พระสงฆ์มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น
     -  ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นในสายตาของชาวต่างประเทศ

 
  ปัญหาและอุปสรรค

     -  การขาดความร่วมมือจากภาครัฐ
     -  การไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหาโรคเอดส์ของหน่วยงานต่าง ๆ
     -  การต่อต้านจากบุคคลที่มีเจตนคติเป็นลบต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์
     -  การต่อต้านจากกลุ่มคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ
     -  อื่น ๆ