มูลนิธิธรรมรักษ์ และ เครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุ :
 
 
โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
  โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2

      โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์(HOSPICE) เป็นโครงการต้นแบบบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย โดยวิถี
      ทางพุทธในประเทศไทยแห่งแรกที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีพระครูอาทรประชานาถ (อลงกต
      ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่
      เดือนกันยายน พ.ศ. 2535

 
  หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่เข้ารับการรักษาที่วัดพระบาทน้ำพุ ได้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่มีอาคารที่
     สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยไม่สามารถจะขยายได้เนื่องจากพื้นที่จำกัด  ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการ
     ตามวัตถุประสงค์ที่โครงการได้กำหนดขึ้นและผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เพราะ
     สังคมทั่วไปยังไม่เข้าใจเรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมายทั้งที่บุคคลเหล่า
     นั้นก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมือนบุคคลอื่นๆพระอุดมประชาทร ได้ตระหนักถึง
     ปัญหา จึงริเริ่มโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์2 ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว

 
  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิธรรมรักษ์

     -  การสงเคราะห์ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ที่รับการดูแลรักษาในโครงการ
     -  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงานของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
     -  ส่งเสริมการดำเนินงานและป้องกันโรคเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรเอกชน
     -  สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์
     -  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 
  วัตถุประสงค์ทั่วไป

     - เพื่อฟื้นฟูบทบาทของพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาวิกฤติในสังคมไทย
     -  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงความเมตตาต่อผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิต
     -  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสังคมที่มีคุณธรรม ให้เป็นแบบอย่างในสังคม
     -  เพื่อสร้างจิตสำนึกของสังคมให้เกิดเจตคติที่ดีงามต่อผู้ป่วยเอดส์ และตระหนักถึงความต้องการของ
        ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน

 
  วัตถุประสงค์เฉพาะ

     -  จัดบ้านพักและให้การดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานทั้งทางกายและจิตใจ
     -  พัฒนารูปแบบการดูแลตนเองและพึ่งตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว
     -  เป็นสถานที่ฝึกอบรม และให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
     -  ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเสียสละของคนในชุมชนต่อการมีส่วนร่วม

 
  เป้าหมาย

      -  มีต้นแบบบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธที่สมบูรณ์
     -  คนในสังคมไทยมีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงการร่วมกันให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเอดส์และ
        ครอบครัวอย่างมีเมตตาและมนุษยธรรม
     -  มีบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆโดยความร่วมมือร่วใจกันเสียสละของคนในชุมชน
     -  ครอบครัวและคนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์อย่างถูกต้อง
     -  มีบุคลากรที่ประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถในการให้พยาบาลแก่ผู้ป่วย

 
  แผนงานหลักที่สำคัญ

      -  การดูแลผู้ป่วยแบบไปกลับ  (Day Care)
     -  การดูแลผู้ป่วยระยะ  (Hospice Care)
     -  การดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัว  (Home Care)
     -  การเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย  (Home Bassed Care)
     -  การดูแลผู้ป่วยหลังการพักฟื้น  (Living Home Care)
     -  การเตรียมชุมชนบำบัด  (Community Bassed Care)

 

  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอดส์

      การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ที่มุ่งให้
     เด็กได้รับการศึกษาและอบรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยส่งให้เข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย และใน
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
     -  โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ จังหวัดลพบุรี ระดับอนุบาล  1 - 3
     -  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ระดับ  ป.1 - ม.6

 

  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์    มูลนิธิธรรมรักษ์

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์       :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรสาร         :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรศัพท์มือถือ  
: 089 - 742 - 0726, - 31

 
  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  1   สำนักงาน และ ส่วนงานต่างๆ

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์           : 089 - 742 - 0729     ต่อหมายเลขภายใน *
       *  ฝ่ายธุรการ                           ต่อ          101
       *  ฝ่ายวารสาร                          ต่อ          104
       *  อาคารเมตตาธรรม  ชั้น 4        ต่อ          108
       *  บ้านวลัยลักษณ์                    ต่อ          116
       *  ฝ่ายให้คำปรึกษา          :  086 - 811 -  6799

      
โทรสาร        
:     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020