มูลนิธิธรรมรักษ์ และ เครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุ :
 

 

     ** คณะกรรมการบริหาร  โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  ชุดปัจจุบัน

1 พระอุดมประชาทร ประธานที่ปรึกษา
2 ดร. วิชัย     ไทยถาวร ประธานกรรมการ
3 นายเฉลิมชัย     ลิ้มสกุล รองประธานกรรมการ  คนที่ 1
4 นายบัญชร     จันทร์ดา รองประธานกรรมการ  คนที่ 2
5 นายธนชัย     ไม้ประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ  คนที่ 3
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลพบุรี กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรรมการ
8 ผ.อ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการ
9 ผ.อ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 กรรมการ
10 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองลพบุรี กรรมการ
11 นางสมทรง     เจริญพันธ์ กรรมการ
12 ร.ต.ต. เสถียร     เทียนแก้ว กรรมการ
13 นายสุจินต์     สว่างศรี กรรมการ
14 นายบรรเจต     เทพพำนัก กรรมการ
15 นายชรินทร์     คนมั่น กรรมการ และ เลขานุการ
16 นายสายันต์     พันธ์ไม้ กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
17 นายชาญเกษม     เมืองศิริ กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางสาวชิดชนก     พึ่งครุธานันท์ กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
19 นางสาววิรัญญา     สุนันต๊ะ กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
     
 
 
ภาระกิจของคณะกรรมการบริหารโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
      1. มีหน้าที่บริหารงานขององค์กรและจัดการโครงสร้างระบบงาน
      2. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล คัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเข้าทำงานทั้งในระดับ
          บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
      3. มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
      4. มีหน้าที่กลั่นกรองและกำหนดวิธีปฏิบัติ แนวทางการรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  การเข้าศึกษาดูงาน ศึกษา
          วิจัย หรือสังเกตการณ์บุคคล  และคณะบุคคลของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ในทุกกรณี
      5. มีหน้าที่กลั่นกรองแผนงานต่าง ๆ ของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ตลอดจนถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          กับโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
      6. หน้าที่อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ หรือได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษาโครงการ
          ธรรมรักษ์นิเวศน์ พระครูอาทรประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
 
  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  1   สำนักงาน และ ส่วนงานต่างๆ

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์           : 089 - 742 - 0729     ต่อหมายเลขภายใน *
       *  ฝ่ายธุรการ                           ต่อ          101
       *  ฝ่ายวารสาร                          ต่อ          104
       *  อาคารเมตตาธรรม  ชั้น 4        ต่อ          108
       *  บ้านวลัยลักษณ์                    ต่อ          116
       *  ฝ่ายให้คำปรึกษา          :  086 - 811 -  6799

      
โทรสาร        
:     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020