มูลนิธิธรรมรักษ์ และ เครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุ :
 

 

     ** คณะกรรมการบริหาร  มูลนิธิธรรมรักษ์  ชุดปัจจุบัน

1 พระอุดมประชาทร ประธานที่ปรึกษา  มูลนิธิธรรมรักษ์
2 ดร. วิชัย     ไทยถาวร ประธานกรรมการ
3 นายเฉลิมชัย     ลิ้มสกุล รองประธานกรรมการ
4 นางประนาม     คำเที่ยง กรรมการ
5 พล.ต.ต. ภิรมย์     มาลากุล  ณ อยุธยา กรรมการ
6 นายธนชัย     ไม้ประดิษฐ์ กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
7 นายบัญชร     จันทร์ดา กรรมการ และ ศึกษาสงเคราะห์
8 นายพงษ์พันธ์     วรพิพัฒน์ กรรมการ และ สวัสดิการ
9 พ.อ. (หญิง) ประยงค์     สัมพัญญ์ กรรมการ และ เหรัญญิก
10 นางสมจิตต์     แต่งสมุด กรรมการ และ ปฏิคม
11 นางสาวสายใจ     เลิศวิริยะประภา กรรมการ และ ผู้ช่วยปฏิคม
12 นายบรรเจต     เทพพำนัก กรรมการ
13 นายเฉลิมพล     พลมุข กรรมการ และ เลขานุการ
14 นายชรินทร์     คนมั่น กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
     
 
 
แบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ
  วัดพระบาทน้ำพุ  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์    มูลนิธิธรรมรักษ์

      วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์       :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรสาร         :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรศัพท์มือถือ  : 089 - 742 - 0726, - 31
      
อีเมล์            
:     aidstempke@hotmail.com
                                 
budaids@hotmail.com
                                 
phrabatnampu@hotmail.com